Algemeen

Algemeen
Ik ben geen professioneel adviseur en accepteer dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Ik kan en mag geen geen persoonlijk financieel advies geven en geen enkele uitlating op deze site is als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld. De informatie op deze site vormt geen openbaar bod of een verzoek om aandelen of financiële instrumenten aan te schaffen. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar ik ben niet aansprakelijk voor de juistheid / volledigheid van de teksten en economische informatie.

Mocht u binnen de 14 dagen na de aankoop van uw cursus ontevreden zijn dan heeft u het recht om een terugbetaling te vorderen. Dit kan via email naar slimsparenmetcharlotte@gmail.com met vermelding van uw reden.


 Artikel 1: Toepasselijkheid

 •     1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
 •     1.2 De laatste versie van onze algemene voorwaarden, doet alle voorgaand opgestelde documenten vervallen.
 •     1.3 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door opdrachtgever of (individuele) deelnemer(s) en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Charlie Commv ; dit kan onder meer door een (automatische) bevestigingsmail.

Artikel 2: Inschrijvingen

 •     2.1 Inschrijvingen gebeuren online via het desbetreffende inschrijfformulier.
 •     2.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 •     2.3 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Charlie Commv  behoudt zich het recht om een sessie te allen tijde te annuleren.

Artikel 3: Betaling

 •     3.1 Na de online inschrijving wordt er een factuur opgemaakt. Deze wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien gewenst, kan er gekozen worden voor een factuur per post. Hiervoor wordt een administratieve kost van €2,00 (twee euro) in rekening gebracht.
 •     3.2 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Charlie Commv .
 •     3.3 Bij volledige trajecten en opleidingen is een betaling in termijnen bespreekbaar en wordt schriftelijk vastgelegd. Een betaling in termijnen is niet mogelijk in combinatie met het gebruik van de KMO-portefeuille.
 •     3.4 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. In dit geval zal een onmiddellijke inning van het totaalbedrag gebeuren.
 •     3.5 Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Charlie Commv  zich het recht de ingeschreven persoon niet toe te laten in de workshop of nascholing.
 •     3.6 Wanneer facturen niet tijdig betaald werden, zal er zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een administratieve kost van €15,00 (vijftien euro) in rekening worden gebracht vanaf de eerste herinnering die verstuurd wordt.

Artikel 4: Annulering en wijziging

 •     4.1 Annulering of wijziging van een cursus, workshop, training of opleiding door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel of e-maildatum van dit schrijven geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.
 •     4.2 In geval van annulering tot twee weken voor aanvang van de workshop is een creditering en terugbetaling mogelijk. Nadien zal er in geen geval en onder geen enkele vorm een terugbetaling of compensatie geschieden.
 •     4.3 In geval van verhindering kan de deelnemer tot 24 uur voor aanvang van de workshop een plaatsvervanger aanduiden. Dit dient alsook schriftelijk gemeld te worden via info@teachmore.be.
 •     4.4 Kiest een deelnemer tijdens een cursus, workshop, training of opleiding voor annuleren dan heeft men geen recht op enige terugbetaling van de deelnamekosten.
 •     4.5 Bij niet verschijnen van de deelnemer heeft men geen recht op enige terugbetaling of compensatie van deelnamekosten.
 •     4.6 Charlie Commv  heeft het recht te allen tijden organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in cursussen, workshops, trainingen of opleidingen.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

 •     5.1 Charlie Commv  behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Charlie Commv  verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Charlie Commv , op enigerwijze aan derden af te staan, in gebruik te geven of te verspreiden.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

 •     6.1 Indien Charlie Commv  niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Charlie Commv  het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 •     6.2 Charlie Commv  heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
 •     6.3 Charlie Commv  streeft ernaar om de geplande cursus, workshop, training of opleiding te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of opleiding echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Charlie Commv  hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Charlie Commv  zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus, workshop, training of opleiding, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Charlie Commv  niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of opleiding aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van de betaalde deelnamekosten.
 •     6.4 De met Charlie Commv  gesloten overeenkomst leidt voor Charlie Commv  tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
 •     6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Charlie Commv  zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochures, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
 •     6.6 Voor zover Charlie Commv  voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Charlie Commv  uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 7: Klachten – geschillen

 •     7.1 Eventuele klachten over de door Charlie Commv  geleverde diensten of materialen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Charlie Commv  kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening of materialen.
 •     7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever of (potentiële) deelnemer niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 •     8.1 Charlie Commv  sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
 •     8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van Charlie Commv  uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Charlie Commv  aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
 •     8.3 Aan de inhoud van brochures of website-teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Overige bepalingen

 •     9.1 Op de overeenkomst tussen Charlie Commv  en opdrachtgever (deelnemer) is het Belgisch recht van toepassing.